Verenigingsnieuws
 • Jaarvergadering 16 maart 2023
  De jaarvergadering was goed bezocht.
  In de vergadering werd het jaarverslag/ jaarrekening 2022 en begroting 2023 besproken en vastgesteld. Op voorstel van de leden van de kascommissie wordt door de vergadering de penningmeester decharge verleend.
  De contributie voor 2024 wordt niet verhoogd en bedraagt derhalve 18,50 per jaar; Verkiezing bestuursleden: In de vacature van secretariaat wordt voorzien door benoeming van Gea Uil. Het aftredend bestuurslid, B. Oort, heeft zich herkiesbaar gesteld. De vergadering ging met de voorgestelde herbenoeming akkoord.
  Verkiezing kascommissie: aftredend Charles Houx, Greet Boter wordt als nieuw lid benoemd.

  Na het huishoudelijke gedeelte werd de avond verzorgd door Michiel Gerding , voormalig provinciaal historicus in Drenthe, met een lezing met als titel "Boeren, Boerderijen en Brinken". Gerding stond stil bij de archeologische waarden van het boerenleven in Drenthe. Drenthe en boeren zijn en blijven onlosmakelijk met elkaar verbonden. De eerste boeren woonden in Drenthe en ook nog worden veel dorps- en stadsgezichten in de provincie bepaald door eeuwenoude brinken en niet te vergeten de vele marken De lezing over het ontstaan van Drenthe werd door hem ondersteund met beeldmateriaal, Aan de orde kwam ook het ontstaan van de Drentse esdorpen vanuit de vroege middeleeuwen en hun zelfstandige en vaak eigenwijze boeren. Zij presentatie werd beloond met een warm applaus van de aanwezigen.

  Het was een gezellige afsluitingsavond van het boekjaar 2022.

  Afscheid redactielid Toos Meringa- Bastiaansen en benoeming tot erelid van de vereniging.
  Sinds december 2004 is zij lid van de redactie van ons tijdschrift Ons Erfdeel.
  Vol enthousiasme heeft zij daar veel tijd en energie in gestoken.
  Maar in het najaar 2022 deelde ze ons mede dat zij met ingang van 1 januari 2023 wilde stoppen, uiteraard respecteren wij haar beslissing, maar vinden het erg jammer.
  In de editie december 2022 van Ons Erfdeel heeft zij, middels een persoonlijk woord de leden in kennis gesteld.
  De Historische Vereniging Gemeente Gieten is haar veel dank verschuldigd voor de inzet voor de vereniging.
  Als dank hiervoor en als herinnering aan haar werkzaamheden voor de vereniging biedt de voorzitter haar een spiegel met inscriptie aan en wordt zij tot erelid van de vereniging benoemd.