Verenigingsnieuws

 • Jaarvergadering 17 maart 2022
  De eerste jaarvergadering na de coronaperikelen werd door een groot aantal leden bezocht.
  In de vergadering werden de volgende onderwerpen besproken en vastgesteld:
 • Jaarverslagen/ jaarrekeningen: 2019, 2020 en 2021;
 • Verslag van de kascommissie, op voorstel van de leden van de kascommissie wordt door de vergadering de penningmeester decharge verleend.
 • Begroting 2022;
  Contributie voor 2023, er wordt geen verhoging toegepast en bedraagt derhalve € 18,50 per jaar;Verkiezingen bestuursleden: de aftredende bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld. De vergadering ging met de voorgestelde herbenoeming akkoord.- Verkiezing kascommissie: aftredend Ingrid van der Velde. Als nieuw lid stelt Bé Speelman zich beschikbaar. De vergadering ging hiermee akkoord.
  Na het huishoudelijk gedeelte werd de avond verzorgd door Jan Germs.
  Het was een goede en gezellige afsluitingsavond van de boekjaren 2019,2020 en 2021.
 • In memoriam Diewerke Houwing-Niestijl.

  Op 22 maart 2022 ontvingen wij het droevige bericht dat ons bestuurslid Diewerke Houwing-Niestijl was overleden. Jarenlang vervulde zij de functie van secretaris bij onze vereniging. Diewerke was al enige tijd ziek, maar haar overlijden kwam voor iedereen toch onverwacht. Bijgaande foto is gemaakt op 6 september 2021 tijdens, naar is gebleken, de laatste activiteit van Diewerke voor de vereniging. Samen met wethouder Henk Heijerman onthult Diewerke het informatiepaneel op de kruising Julianalaan met de Oude Groningerweg over de geschiedenis van de keien die zijn gevonden bij de reconstructie van de Oude Groningerweg. Ons medeleven gaat uit naar haar kinderen, kleinkinderen en partner.

  Ledenbijeenkomst 15 september 2022: Op 15 september 2022 hield Henk Nijkeuter een boeiende lezing over sagen en legenden. De aanwezigen, luisterden aandachtig naar de prachtige, soms wat wrede volksvertellingen. Een volksverhaal is een bedacht, fictief verhaal; een legende is een verhaal over een heilige en een legende is waar gebeurd, maar de historische kern is vaak onduidelijk. Een voorbeeld van een legende is het verhaal van de beuze jaeger, waarin Sint-Nicolaas voorkomt. Een heel bekende sage is die van Eilert en Brammert. Wij hadden nog wel meer willen horen, maar aan alles komt een eind. Ook aan deze boeiende avond.

  Rabo Club Support: Op 10 oktober is de uitslag van de actie bekend gemaakt. Wij ontvangen dit jaar een bedrag van € 652,11 voor de uitgebrachte stemmen. Bij dezen willen wij de Rabobank Assen en Noord-Drenthe en alle leden van de Rabobank die op ons gestemd hebben heel hartelijk bedanken!

  Ledenbijeenkomst 17 november 2022.

  Er was een groot aantal leden aanwezig.

  Lambert Venema en Martje Pronk – Hogenesch, vertoonden het vervolg van hun PowerPointpresentatie van 21 maart 2019 met als titel "Ambachtslieden en neringdoenden in Gieten, Bonnen en Achter 't Hout".

  Naast Lambert en Martje hadden we die avond een gast, te weten Jo Tingen, samensteller en uitgever van het Fotoboek Historisch Gieten , een brinkdorp in vervlogen tijden. Hij heeft in het kort de inhoud van het fraaie fotoboek toegelicht en heeft vervolgens de voorzitter van de vereniging een boek aangeboden.

  Die avond trakteerde Jumbo Abbas op gebak, de reden hiervan was, de vereniging had materiaal beschikbaar gesteld voor de historische mokken van Gieten in 2020. Welke middels een spaaractie te verkrijgen waren.

  De aanwezigen hebben genoten van de presentatie , het gebak en het was mooie afsluiting van het jaar 2022.

  Nieuwjaarsbijeenkomst 12 januari 2023. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en wenst allen een voorspoedig en gezond 2023. Na de koffie met knieperties en nieuwjaar rolletjes is het woord aan Andries Middelbos met zijn programma "De tied van stripkoornbroek en wollen borstrok en levertraon" Hij vertelt verhalen in het Drents. De oorsprong van deze verhalen ligt in zijn kindertijd op het Drentse platteland en vertelt het op een vaak humoristische manier hoe de kinderen opgroeien en groot worden. In het programma wisselt hij verhalen en liedjes met elkaar af. Aan het einde van de avond worden we getest met een door Andries gemaakte Drentse woordenquiz.